ประกันสุขภาพ Health ติดเป๋า แผนเบาเบา
 • เมนูลัด

ประกันสุขภาพ Health ติดเป๋า เบาเบา

“ประกันสุขภาพ Health ติดเป๋า” แผนติดเป๋า เบาเบา 

จุดเด่นของแบบประกัน
 
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 4,500 บาทต่อปี ผ่อนเบี้ยฯผ่านบัตรเครดิต 0 % สูงสุด 6 เดือน

คุ้มครองค่ารักษาทั้งผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD
 
ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ คุ้มครองยาวถึงอายุ 70 ปี
 
ประกันภัยสุขภาพ Health ติดเป๋า แผนติดเป๋า เบาเบา
 • ผู้ที่มองหาประกันสุขภาพฉบับแรกที่ราคาเบี้ยฯ ไม่สูง มีไว้ติดเป๋าอุ่นใจหากเจ็บป่วยกะทันหัน
 • เหมาะกับวัยทำงานที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่จำกัด ไม่เพียงพอ
 
ความคุ้มครอง IPD                           IPD+OPD
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6

1. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

ความคุ้มครองสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
50,000
20,000
80,000
30,000
150,000
50,000
50,000
20,000
80,000
30,000
150,000
50,000
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) ต่อวัน(สูงสุด 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,500 2,500 4,000 1,500 2,500 4,000
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 2,000 3,000 5,000 2,000 3,000 5,000
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และ ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2. ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 2,000 3,000 5,000 2,000 3,000 5,000

3.ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) - - - 500 500 800
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
11 - 20 4,500 6,400 8,700 7,800 9,700 13,900
21 - 30 5,100 7,200 9,900 8,100 10,200 14,400
31 - 40 5,800 8,000 11,200 8,800 11,000 16,000
41 - 50 6,700 9,100 13,000 10,200 12,600 18,600
51 - 60 7,900 11,000 15,400 11,900 15,000 21,8
61- 65 9,700 14,900 22,000 16,200 21,400 32,400
66 - 70 13,800 21,500 29,400 20,800 28,500 40,600
1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 11 - 70 ปี และสามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 70 ปี (คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย ที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น
3. สามารถซื้อแผนประกันนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อคนเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมต่างๆ กรรมกร คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/ วัตถุระเบิด/ ดินปืน พนักงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ ชาวประมง ลูกเรือประมง พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ /ถ่านไฟฉาย /ปิโตรเลียม /โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ / โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี / ฝุ่น / ควัน ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร นักกีฬาสมัครเล่นและอาชีพ ประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น
5. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
6. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 60 ปี ขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนการสมัครทำประกันภัยทุกราย

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ
1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
3. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก

หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล แบบพิเศษพลัส
                   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงอายุ และสงวนสิทธ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือกำหนดค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment)
ซื้อประกันสุขภาพวันนี้ !! สามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน

 
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป  6 หรือ 10 เดือน
 


 
 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการกับทางบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น  
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

 
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
ทาง Call Center โทร.1484
 
 
 • ใบคำขอประกันสุขภาพเมืองไทย Health ติดเป๋า คุ้มคุ้ม
  Download
  .PDF - 0.27 MB
icon