เมืองไทย Health ติดเป๋า คุ้มคุ้ม
  • เมนูลัด

เมืองไทย Health ติดเป๋า คุ้มคุ้ม

“ประกันสุขภาพ Health ติดเป๋า” แผนติดเป๋า คุ้มคุ้ม 

ประกันภัยสุขภาพ Health ติดเป๋า (แผนติดเป๋า คุ้มคุ้ม)
  • กรมธรรม์เดียว คุ้มครองทั้งสุขภาพ อุบัติเหตุและโรคมะเร็ง
เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่มองหาประกันสุขภาพฉบับแรกที่ราคาเบี้ยฯ ไม่สูง มีไว้ติดเป๋า อุ่นใจหากเจ็บป่วยกะทันหัน
  • วัยทำงานที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่จำกัด ไม่เพียงพอ
  • ลดหย่อนภาษีได้
  • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ คุ้มครองยาวถึงอายุ 70 ปี